Tempura

Ebi maki fried (8ks) – 100,-

Sake maki fried (8ks) – 100,-

Tekka maki fried (8ks) – 110,-

Surimi maki fried (8ks) – 80,-

Philadelphia fried (8ks) – 200,-

California fried (8ks) – 180,-