Sushi sety

Nigiri set (mix) (12ks)   390,-

Maki set 24 (24ks)   280,-

(6ks sake maki, 6ks butterfish maki, 6ks tekka maki, 6ks avocado maki)

Maki set 12 (12ks)   145,-

(3ks sake maki, 3ks butterfish maki, 3ks tekka maki, 3ks avocado maki)

Maki set vegetari 24 (24ks)   185,-

(6ks avocado maki, 6ks kappa maki, 6ks oshinko maki, 6ks carrote maki)

Maki set vegetari 12 (12ks)   95,-

(3ks avocado maki, 3ks kappa maki, 3ks oshinko maki, 3ks carrote maki)

Uramaki set (mix) (32ks)   540,-

California set (20ks)   395,-

Sushi set (38ks)   840,-

(16ks uramaki, 12ks maki, 10ks nigiri)

Sushi set (60ks)   1450,-

(32ks uramaki, 18ks maki, 10ks nigiri

Sushi set VV (34ks)   555,-

(16ks uramaki, 12ks maki, 6ks nigiri)